Aanmelding, zorg en begeleiding

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Scholen werken vanaf die datum met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen een samenwerkingsverband (SWV) worden afspraken gemaakt over hoe de scholen ervoor zorgen, dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgen de samenwerkingsverbanden geld om het onderwijs voor onze leerlingen, die extra speciale ondersteuning nodig hebben, te organiseren. Het samenwerkingsverband bepaalt vanaf nu welke leerlingen gebruik kunnen maken van het speciaal onderwijs via een toelaatbaarheidscommissie.

Voor leerlingen die onder de oude wetgeving nog een indicatie voor het speciaal onderwijs hebben gekregen, kunnen op basis van die indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 deel blijven nemen aan het speciaal onderwijs. In dit schooljaar zal voor deze leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Bij de overstap van het SO naar het VSO dient ook een TLV te worden aangevraagd.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV aanvraag wordt in samenspraak met ouders voorbereid. Belangrijk hierbij is te komen tot de best passende school, de extra ondersteuningsbehoefte, de tijdsduur van de plaatsing en de mogelijkheden voor eventuele terugplaatsing op termijn. Voor de aanvraag van een TLV dient een compleet dossier van de leerling ingeleverd te worden bij de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Deze toelaatbaarheidscommissie bestaat uit een directeur van een SWV, een orthopedagoog van het SWV, een Jeugd- en gezinsmedewerker en een secretaris.

Indien een aanvraag procedureel en inhoudelijk voldoet, wordt een TLV afgegeven. In een TLV staat de startdatum en einddatum en de overeengekomen ondersteuningsbehoefte. In de TLV staat de categorie benoemd waarbinnen de ondersteuningsbehoefte van de leerling valt.

Voor onze school gaat het om de volgende indeling:

 • Categorie 1 (laag) = Zeer moeilijk lerend (ZML)
 • Categorie 2 (midden) = Zeer moeilijk lerend met extra ondersteuning
 • Categorie 3 (hoog) = Zeer moeilijk lerend met complexe problematiek
 • Indien de Toelaatbaarheidscommissie geen TLV afgeeft, blijft de verantwoordelijkheid voor het vinden van de passende ondersteuning bij de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst. Zij behouden de zorgplicht voor deze leerling.

  Aanmelding door ouders

  Met de invoering van de wetgeving Passend onderwijs is de aanmeldingsprocedure gewijzigd:

 • Schriftelijke aanmelding: de ouders zijn verplicht om hun kind schriftelijk bij de school aan te melden;
 • Er is een wettelijke termijn: de aanmelding gebeurt zo mogelijk 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd;
 • Meerdere scholen: de ouders moeten melden of en bij welke andere scholen zij om toelating hebben gevraagd. Als een kind bij een andere school is aangemeld, zal contact met deze school worden opgenomen om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan.
 • Aanmelding bij de Korte Vlietschool kan via twee routes gebeuren:

   1. Via de huidige school, in samenspraak met ouders, wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter is dan de huidige school kan bieden (met behulp van deskundigen);
   2. Rechtstreeks door ouders, wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft (met behulp van de trajectbegeleider vanuit de Korte Vlietschool).

  In beide situaties moet een TLV worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Om een beslissing te kunnen nemen dient een dossier, met daarin de relevante gegevens van de leerling, te worden voorgelegd.

  Toelating en plaatsing

  Als een leerling is aangemeld bij de Korte Vlietschool en er is een TLV afgegeven, wordt de ondersteuningsbehoefte en plaatsingsmogelijkheid van de leerling besproken in de Commissie van Begeleiding. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de psycholoog of orthopedagoog, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster en de directeur/ teamleider.

  Indien de Commissie van Begeleiding positief oordeelt over het plaatsingsverzoek wordt gekozen voor de best passende groep binnen de Korte Vlietschool. Indien er geen passende groep is op dat moment wordt met ouders besproken wat de mogelijkheden zijn: plaatsing in een andere groep of plaatsing op een later moment.

  Geen toelating

  Het kan zijn dat ondanks een afgegeven TLV, de Commissie van Begeleiding besluit om een leerling niet toe te laten. Dit zal altijd beargumenteerd worden. In voorkomende situaties is wel sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken schoolbesturen en de directie van het samenwerkingsverband om een passende setting voor de leerling te realiseren.

  Ouders kunnen tegen het besluit een bezwaarprocedure starten. De Korte Vlietschool zal bij afwijzing van een leerling ouders de mogelijkheden voor bezwaar schriftelijk aanreiken.

  Samenwerkingsverband (SWV)

  Onze school participeert in de samenwerkingsverbanden voor de regio’s waaruit de meeste leerlingen afkomstig zijn. Er is een onderscheid voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

  Een verzoek voor plaatsing op de Korte Vlietschool verloopt via het samenwerkingsverband waartoe de woonplaats van de leerling behoort.

  De belangrijkste zeven Samenwerkings-verbanden Primair Onderwijs:

 • Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden e.o. (2801)

  PPO Leiden

  Gemeenten: Kaag en Braassem (m.u.v. postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.

 • Samenwerkingsverband Rijnstreek (2813)

  WSNS Rijnstreek

  Gemeenten: Alphen aan den Rijn (m.u.v. postcode 2771), Kaag en Braassem (postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Nieuwkoop.

 • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs voor de Duin- en Bollenstreek (2812)

  SWV-db.nl

  Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen

 • Samenwerkingsverband Midden Holland (2814)

  SWV MH

  Gemeenten: Alphen aan den Rijn (postcode 2771), Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas (postcodes 2751, 2752, 2761 en 2841).

 • Voortgezet Onderwijs:

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO (2801)

  SWV PO VO 2801

  Gemeenten: Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.

 • Samenwerkingsverband VO/VSO Duin en Bollenstreek (2803)

  SWV Duin en Bollenstreek

  Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen.

 • Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek (2802)

  SWV Midden Holland en Rijnstreek

  Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas (postcodes 2751, 2752, 2761 en 2841).

 • Ondersteuningsplanraad (OPR)

  Net als dat er op school een MR is en op stichtingsniveau een GMR is er ook op het niveau van het samenwerkingsverband medezeggenschap. De samenwerkingsverbanden zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders, leerlingen en leerkrachten vertegenwoordigd. De OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Als ouder kunt u via deze raad invloed uitoefenen op het beleid van het samenwerkingsverband.

  Commissie van Begeleiding

  De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft binnen onze school een centrale rol in het traject van zorg en begeleiding. Zij ondersteunt de teamleden in de begeleiding van de leerlingen, is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg en beslist over terugplaatsing of overplaatsing naar andere vormen van (speciaal) onderwijs. De CvB bestaat uit de directeur of teamleider, de psycholoog of orthopedagoog, de maatschappelijk werker en de intern begeleider (IB-er) van de Korte Vlietschool. Zij komen elke week bijeen en eenmaal per twee maanden is ook de jeugdarts aanwezig. De IB-er is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs zodat de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk kan verlopen. Zij coacht en begeleidt de leerkracht in de zorg en het onderwijs voor de leerlingen en bewaakt de doorgaande lijn. Op onze school zijn twee IB-ers werkzaam (SO en VSO).

  Leerlingenzorg

  De leerlingenzorg start direct na inschrijving. Op grond van bestaande gegevens en aanvullend pedagogisch, didactisch en lichamelijk onderzoek wordt binnen zes weken het ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld (OPP).

  Het OPP

  In het OPP geeft de school op basis van de beginsituatie aan wat de verwachte uitstroomrichting (uitstroomperspectief) van de leerling is en de hierbij behorende leerroute. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd en in concept bijgesteld. Nieuw dit jaar is, dat ouders voor deze OPP-bespreking worden uitgenodigd. Vooraf krijgt u, ter voorbereiding, het door school bijgestelde OPP overhandigd. Op het VSO wordt ook de leerling betrokken bij het eigen OPP. De leerkracht neemt het plan met de leerling door, voordat u op gesprek komt. De definitieve versie van het OPP wordt vervolgens ter vaststelling/ondertekening thuisgestuurd. Tussentijds vindt een evaluatie plaats om de voortgang te bewaken. Van een eventuele tussentijdse bijstelling wordt u in kennis gesteld.

  Nazorg

  Leerlingen die de school verlaten worden nog drie jaar gevolgd. Jaarlijks is er contact met school/bedrijf/instelling en ouders/leerlingen. Voor school is het belangrijk om te weten of de uitstroomkeuze nog steeds de juiste is en of de leerling de school verlaten heeft met de hiervoor benodigde competenties. Indien gewenst kan het onderwijsaanbod hierop aangepast worden.

  AED

  De school werkt samen met de AED, Ambulante Educatieve Dienst. De AED biedt ondersteuning aan scholen en begeleiding van leerlingen met een beperking in het basis- voortgezet en middelbaar onderwijs. Ook voor scholing en begeleiding van leerkrachten kan de AED ingezet worden.

  SVIB

  Regelmatig worden klassen bezocht door de intern begeleider in het kader van leerlingenzorg. Een vorm van observeren en evalueren die we daarnaast toepassen is SVIB: School Video Interactie Begeleiding. SVIB is een methode van leerkrachtbegeleiding waarbij video opnames in de groep worden gemaakt met als doel de leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt. Hierbij wordt gelet op de wijze waarop de leerkracht lesgeeft en reageert op het gedrag van de leerlingen. De videofragmenten worden door de intern begeleider met de leerkracht besproken. Het videomateriaal is alleen voor intern gebruik en zal na gebruik vernietigd worden.

  Psychomotore Therapie

  Psychomotore Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte onderzoeks- en behandelmethode voor kinderen met psychische en/of sociale en emotionele problemen. Bewegend bezig zijn en lichaamsbeleving staan centraal. Het gaat er hierbij niet om hoe goed je in bewegen bent, maar wel hoe je met jezelf en met anderen omgaat.

  Onze school heeft contact met therapeuten van buiten die op school PMT aanbieden aan onze leerlingen. PMT kan ook in een groepje worden gegeven (stoeigroep). De CvB bepaalt welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Voor iedere leerling moet daarna individueel een indicatie aangevraagd worden.

  Speltherapie

  Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Soms uit zich dat in lichamelijke klachten of gedragsproblemen. Speltherapie kan helpen om emoties te verwerken en klachten te verminderen. Door te observeren en mee te spelen, bouwt de speltherapeut een vertrouwensrelatie op en leert hij de belevingswereld van de leerling te begrijpen. De leerkracht bespreekt met ouders of speltherapie een goed aanbod kan zijn voor een bepaalde leerling. School kan ouders ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor spel. Onze school heeft contact met therapeuten van buiten die op school speltherapie aanbieden, de CvB adviseert hierin ouders.

  Fysiotherapie

  Erika Velders, zelfstandig gevestigde kinderfysiotherapeut, biedt haar diensten aan op de Korte Vlietschool. Klik hier voor de site: Kinderfysiotherapie Voorschoten

  Protocol medische handelingen

  Taken van het personeel zijn:

 • eerste hulp bieden bij ongevallen;
 • effectief levensreddende handelingen uitvoeren/toepassen;
 • begeleiden van een kind in ambulance naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders niet aanwezig zijn;
 • signaleren van zichtbare ziekteverschijnselen en vervolgens contact opnemen met ouders en/of GGD;
 • toedienen medicijnen onder voorbehoud.
 • Toedienen van medicijnen of vrij verkrijgbare aspirine, paracetamol of andere pijnstillers vindt uitsluitend plaats onder verantwoordelijkheid en met een schriftelijke verklaring van ouders, huisarts of behandelend arts met informatie over tijdstip, dosering en bijverschijnselen.