Algemeen

Op de website is gekozen voor ‘ouders’ of ‘u’ waar we ‘ouder(s)/verzorger(s)’ bedoelen en voor ‘hij’ waar we ‘hij/zij’ bedoelen.

Leerlingen van de Korte Vlietschool hebben een verstandelijke beperking. Deze beperking uit zich in verschillende gebieden: cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel. Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra zorgbehoefte.

Onderwijs

Het onderwijs wordt aangeboden in deels heterogene groepen waarbinnen leerlingen veel van en met elkaar leren. Waar mogelijk wordt in niveaugroepen gewerkt zonder daarbij de individuele leerling uit het oog te verliezen.
Op zowel SO als VSO is ervoor gekozen om leerlingen uit leerroute A (en soms B) zoveel mogelijk samen in één groep te plaatsen omdat zij een specifiek pedagogisch klimaat en didactische aanpak nodig hebben.
Op het VSO starten we dit jaar met een structuurgroep. Meer uitleg over deze groep vindt u in het hoofdstuk VSO.
Er zijn drie leerroutes binnen de Korte Vlietschool. Elke leerroute kent zijn eigen onderwijsaanbod met daarbij behorende kerndoelen (einddoelen). Praktische vaardigheden nemen in alle leerroutes een belangrijke plaats in.

Missie

Ons ideaalbeeld is een ZML-leerling die als hij de school verlaat met zelfvertrouwen in het leven staat en zich zo zelfstandig mogelijk, ook in contact met anderen, handhaaft en eigen beslissingen neemt.

Visie

Het onderwijs op de Korte Vlietschool is erop gericht leerlingen te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Met de leerlingen wordt gewerkt aan hun toekomst waarbij zaken op het gebied van wonen, vrije tijd, werken, actief burgerschap en sociale integratie een belangrijke rol spelen. De leerlingen leren keuzes maken, initiatief tonen en voor zichzelf opkomen. Om dit te bereiken wordt een goede balans geboden tussen veiligheid en uitdaging waarbinnen leerlingen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Door duidelijkheid, vertrouwen en geborgenheid krijgen leerlingen de kans zich maximaal te ontplooien.

Identiteit

De Korte Vlietschool heeft de signatuur ‘algemeen bijzonder onderwijs’. De school biedt ruimte aan verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die in onze samenleving bestaan.

Stichting SOL e.o.

De Korte Vlietschool maakt onderdeel uit van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omgeving (Stichting SOL e.o.). Onder deze stichting valt ook De Thermiek, (V)SO voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieken. Vanaf 1 januari 2015 behoort ook De Duinpieper (SO)/Het Duin (VSO), eveneens een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking, tot Stichting SOL. Deze school staat in Noordwijk. Stichting SOL e.o. heeft een Raad van Toezicht. Het dagelijks bestuur is in handen van directeur-bestuurder de heer Iepe Roosjen.