MR en OR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich

binnen de school bezighoudt met de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. De MR èn het bestuur hebben samen een gemeenschappelijk belang namelijk een goede kwaliteit van het onderwijs in een efficiënte schoolorganisatie. Over het beleid van de stichting SOL heeft de MR geen zeggenschap. Het Stichtingsbeleid wordt getoetst door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin een personeelslid en een ouder van elke school behorende bij de Stichting zitting hebben.

De MR van de Korte Vlietschool bestaat uit zes leden. Hiervan worden er drie gekozen uit en door het team en drie leden uit en door de ouders. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn eenmaal herkiesbaar.

Voor ideeën, verbeteringen en visies over beleid van de school of andere onderwerpen houdt de MR zich aanbevolen.

Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan de MR dan nodigen wij u van harte uit om contact met de MR op te nemen via de school of via een briefje in het MR-postvak in de aula.

Ouderraad

Aan de Korte Vlietschool is een Ouderraad (OR) verbonden. De OR biedt ondersteuning aan het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten. Leden van de OR komen viermaal per jaar samen voor een vergadering op school in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen worden de taken verdeeld voor de op handen zijnde festiviteiten en worden de eerder gehouden festiviteiten geëvalueerd.

De OR bestaat uit ouders van kinderen die als leerling van de Korte Vlietschool staan ingeschreven. Tijdens de OR-vergaderingen zijn minimaal twee vertegenwoordigers van de Korte Vlietschool (één SO en één VSO) aanwezig. De zittingsduur van de ouderleden bedraagt twee jaar en zij kunnen zich daarna nog tweemaal herkiesbaar stellen.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de hulp gevraagd van ouders die op een feest of activiteit willen meehelpen. U wordt een aantal weken voor de activiteit uitgenodigd als u bent geselecteerd als hulpouder. De OR zoekt ieder jaar weer nieuwe leden. U kunt uw naam en telefoonnummer achterlaten in het postvak van de OR op school, op de website of bij de administratie van school.