Algemene informatie SO

Hoornsmodel

Op het SO hanteren wij het Hoornsmodel. In het huidige onderwijsbeleid van de overheid is het mogelijk het aantal lesuren op minimaal 940 uur per schooljaar te stellen. Door bekostigingsproblemen van dezelfde overheid zijn we genoodzaakt dit aantal uren aan te houden. Zo kan het zijn dat uw kind de ene keer een lesvrije en de andere keer een roostervrije of studiedag heeft. We proberen deze dagen zoveel mogelijk aan vakanties of al bestaande vrije dagen vast te plakken zodat u er zo min mogelijk hinder van zult ondervinden.

Kennismakingsochtend

Op het SO en het VSO gaan de leerlingen in de maand juni bij overgang naar een volgende groep naar hun nieuwe groep om alvast kennis te maken met hun nieuwe leerkracht en onderwijsassistent.

Kamp SO

In het jaarrooster is ruimte gemaakt voor een schoolkamp van drie dagen binnen het SO voor de groepen Het Bos, De Heuvels, De Heide en De Bergen. Voor de jongste twee groepen en de kinderen die niet mee gaan op schoolkamp wordt een schoolreisje georganiseerd van één schooldag. De kampdagen staan altijd in het teken van een bepaald thema. Met ditzelfde thema gaan ook de kinderen die niet mee gaan op schoolkamp aan de slag. Een bus brengt de leerlingen naar de plaats van bestemming. Informatie over waar het kamp dit schooljaar zal plaatsvinden volgt later. Het doel van een schoolkamp is vooral gericht op het sociaal functioneren. Leerlingen en leerkrachten leren tijdens zo’n kamp veel van elkaar. De leerkracht ziet het kind in een andere omgeving en ontdekt veelal nieuwe kwaliteiten. Met de enthousiaste inzet van velen vormt het kamp ieder jaar weer een hoogtepunt in het schoolprogramma. De bijdrage voor het kamp bedraagt per kind € 85,00. U ontvangt ruim voordat het kamp van start gaat een brief met het verzoek dit bedrag over te maken op de rekening van de Korte Vlietschool. U kunt dit bedrag desgewenst in termijnen betalen.

Onderwijs SO

Op het SO kunnen leerlingen van 4 tot 13 jaar met een TLV worden toegelaten. Leerlingen die vóór 1 september 13 jaar worden gaan naar het VSO. Er wordt volgens vaste stappen bepaald wat de onderwijs-/zorgbehoefte is van elke leerling.

De SO-afdeling is opgebouwd uit zes groepen:
• groep De Zee voor leerlingen van 4 tot 7 jaar;
• groep Het Strand van 7 tot 9 jaar;
• groepen De Heuvels en De Heide van 9 tot 13 jaar;
• groep De Bergen van 10 tot 13 jaar voor de meer zelfstandige leerlingen.
• groep Het Bos van 7 tot 13 jaar voor leerlingen die baat hebben bij een andere pedagogisch- didactische aanpak.

De leeftijden zijn globale richtlijnen. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. De inzet van assistenten is naar (zorg)behoefte verdeeld over de zes groepen.

Overgang SO naar VSO

Leerlingen vanuit het SO stromen niet automatisch door naar het VSO. Het VSO stelt andere eisen aan leerlingen. Het onderwijsaanbod vindt niet meer alleen plaats in de eigen klas. Voor activiteiten rondom arbeidsvoorbereiding en -toeleiding wordt gebruikt gemaakt van verschillende ruimten binnen, maar ook buiten de school. Indien er sprake is van twijfel over de overgang wordt u uitgenodigd voor een gesprek.