Leerlijnen

Zoals u in het algemene gedeelte hebt kunnen lezen werken wij op het SO met leerlijnen. Op het SO besteden wij de meeste lestijd aan de cognitieve vaardigheden. De leerlingen zijn geplaatst in een bepaalde leerroute, maar zitten wel samen in een groep. Door niveauverschillen is het lastig om de onderwijsinhoud aan een jaargroep te verbinden. Wel kan een duidelijke lijn van onderwijs weergegeven worden.

Leren lezen

De leerlingen op het SO worden voorbereid op het leesprogramma met behulp van ‘Ko totaal’ en ‘Bubbel de Bub’. ‘Ko totaal’ werkt voornamelijk aan de woordenschat en ‘Bubbel de Bub’ werkt aan de leesvoorwaarden. Als een leerling toe is aan echt leesonderwijs wordt gestart met de methode ‘Veilig leren lezen en Stap voor Stap’. De leerlingen die ‘Veilig leren lezen’ hebben doorgewerkt tot en met kern acht kennen alle letters. Daarna wordt het Avi leesprogramma gestart. Dat betekent dat deze leerlingen zo vaak mogelijk lezen in boekjes van hun niveau en wordt voor het oefenen met technisch lezen de methode Estafette gebruikt. De leerlingen van het SO zijn verdeeld in groepsoverstijgende leesniveau- groepen zodat de instructietijd groter wordt. Elke maandag- en dinsdagochtend wordt er in deze niveaugroepen gewerkt. Vanaf dit schooljaar zal een aantal leerkrachten zich verdiepen in de methode Leespraat. Bij deze leesmethode leren kinderen direct hele woorden herkennen. Als er voldoende woorden herkend worden wordt er toegewerkt naar de meer analytische benadering en kan de overstap gemaakt worden naar de reguliere methode ‘Veilig leren Lezen’.

Schriftelijke taal

Vanaf de start hier op school wordt met leerlingen de fijne motoriek geoefend om te komen tot lessen handschriftontwikkeling. Wij volgen hiervoor de methode ‘Schrijven leer je zo’. Voor de onderdelen spellen en stellen maken we voornamelijk gebruik van de lessen ‘Veilig leren lezen’ en gaan we mede gebruik maken van de methode ‘Spelling langs de Lijn’.

Rekenen

Dit schooljaar zal het SO de methode ‘rekenboog’ gaan invoeren. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het ZML onderwijs. De lessen van rekenboog zijn gebaseerd op principes van betekenis- en zinvol rekenen. Deze methode bestaat uit verschillende deelgebieden zoals basisvaardigheden, klokkijken, meten en wegen en geldrekenen. Basisvaardigheden zijn vaardigheden op het gebied van onder andere tellen, getalbegrip en sommetjes maken. Ter ondersteuning van de leerdoelen per deelgebied gebruiken wij naast de methode ‘rekenboog’ voornamelijk ontwikkelingsmateriaal, kopieerbladen en ondersteunende programma’s op de computer.

Mondelinge taal

Bij de niveaus een tot en met vier ligt de nadruk vooral op de communicatieve voorwaarden (stil zijn als een ander praat, luisteren, elkaar aankijken), het begrijpen van taal en op het uitbreiden van de woordenschat. Voor het begrijpen van taal is het van belang dat leerlingen begrippen leren en die komen bij deze niveaus dan ook vaak aan bod. Ook het vormen van eenvoudige zinnetjes wordt geoefend. Bij niveau vijf tot en met acht blijven taalbegrip, woordenschat en communicatieve voorwaarden van belang, maar de doelstellingen worden uitgebreid met gesprekken voeren, wensen kenbaar maken, informatie geven en denkrelaties verwoorden. Binnen hun eigen mogelijkheden wordt er op verbaal gebied bij elk hoger niveau steeds meer van de leerlingen verwacht. Vanaf niveau negen (tot en met niveau twaalf) worden de eisen op de verschillende gebieden dermate verhoogd dat de leerlingen aan het einde van niveau twaalf zelfstandig kunnen functioneren op verbaal gebied. Dat betekent dat ze informatie kunnen vragen en geven, gevoelens en gedachten kunnen verwoorden en wensen kenbaar kunnen maken. Voor dit alles hebben ze dan voldoende woorden tot hun beschikken. Verder vormen ze grammaticaal correcte zinnen en spreken ze duidelijk verstaanbaar. De lessen mondelinge taal worden op onze school op niveau gegeven. De leerlingen worden in niveaugroepen verdeeld en werken elk in die groep aan de voor hen bestemde doelen.

Spelontwikkeling

Het doel van spelontwikkeling is samen leren spelen. Spelontwikkeling staat bij de jongere leerlingen vaker op het lesrooster dan bij de ouderen. De leerkrachten bieden tijdens de spelontwikkelingsles begeleid spel aan door aansluitend spel te verwoorden, het spel uit te breiden of nieuwe spelideeën aan te bieden. Hierbij maken de leerkrachten gebruik van de praktijkboeken speciale spelbegeleiding van Luc Koning. Leerlingen die behoefte hebben aan een intensievere vorm van begeleiden, kunnen in aanmerking komen voor individuele hulp van de spelbegeleider.

Bewegingsonderwijs

De vakleerkracht gymnastiek biedt tweemaal per week een gymles aan met de leerdoelen uit de leerlijn. Daarnaast krijgen de leerlingen ook nog een half uur zwemonderwijs.

Methode Leefstijl

Dit is de methode die op school gebruikt wordt voor de sociaal- emotionele vaardigheden. Leefstijl bevat voor ieder leerjaar 6 thema’s:

  1. De groep? Dat zijn wij!
  2. Praten en luisteren
  3. Ken je dat gevoel?
  4. Ik vertrouw op mij
  5. Iedereen anders, allemaal gelijk
  6. Lekker gezond

Bij de start van een nieuw thema wordt dit thema centraal, met alle kinderen, geopend in de aula. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen wordt vanaf dit schooljaar de vragenlijst ZIEN! ingevuld. Deze wordt door de leerkracht één maal per jaar ingevuld, in de maand november.

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)

Dit omvat lessuggesties, samengesteld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) op het gebied van samenleving, natuur en verkeer. Deze lessen worden veelal thematisch aangeboden.

Overige vakken

Alle overige vakken zoals muziek, drama, handvaardigheid, tekenen en dergelijke worden door middel van een groepsplan aangeboden. Er wordt vooraf een plan geschreven met de doelen waar die groep aan werkt. We bieden in de jongste groepen de eerste drie niveaus aan uit de leerlijnen en dit bouwen we naarmate de leerlingen ouder worden uit.

De te downloaden leerlijnen zijn hier te vinden