Specialisten binnen (V)SO

Binnen het (V)SO wordt gebruik gemaakt van een aantal specialisten. Hieronder leggen wij u uit wat hun taken zijn binnen school.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs zodat de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk kan verlopen. Zij coacht en begeleidt de leerkrachten in de zorg voor de leerlingen en bewaakt de doorgaande lijn. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de (individuele) leerlingen neemt de IB-er, indien nodig, ook taal-en rekentoetsen af bij leerlingen. Daarnaast komt de IB-er twee- tot driemaal per jaar op consultatie bij elke groep.

Logopedist

Werkzaamheden logopedist:

 • logopedisch onderzoek;
 • indicatie logopedie vaststellen;
 • behandelen van kinderen met taal-, spraak en of communicatieproblemen (individueel en in kleine groepjes);
 • begeleiden van leerlingen met eet- en/of drinkproblemen;
 • groepslessen: de mondelinge taalkring;
 • gehooronderzoek op verzoek van de jeugdarts of Commissie van Begeleiding (CvB);
 • adviseren van leerkrachten en ouders;
 • co√∂rdineren van de gebarentaal;
 • het verzorgen van voorlichting en bijscholing van leerkrachten
 • Schoolmaatschappelijk werker

  Het belangrijkste aspect van het schoolmaatschappelijk werk is de brugfunctie tussen leerlingen, ouders, school en zorginstellingen. Uitgangspunt in de hulpverlening is de leerling die onze school bezoekt. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt ouders en/of leerlingen bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen, kan informatieve hulpverlening geven aan leerlingen en ouders, kan verwijzen naar andere zorginstanties (bijvoorbeeld MEE) en kan de zorg in een gezin coördineren. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van de CvB. In de praktijk betekent dit dat binnen deze commissie de zorgleerlingen besproken worden en van daaruit een verzoek kan komen voor de schoolmaatschappelijk werker om contact met de ouders en/of leerling te zoeken. Ook kunnen ouders of de leerling zelf contact zoeken met de schoolmaatschappelijk werker.

  Orthopedagoog/psycholoog

  Aan de Korte Vlietschool zijn een orthopedagoog en een psycholoog verbonden. Zij zijn lid van de CvB van de school en als zodanig medeverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de leerlingen. Zij doen (intelligentie)onderzoek ten behoeve van TLV en denken mee over de begeleiding van leerlingen binnen de school op verzoek van leerkrachten en/of ouders. Hiervoor observeren zij leerlingen in de klas en hebben zij gesprekken met de leerlingen en hun ouders. Zo nodig hebben zij, na toestemming van de ouders, contact met externe hulpverleningsinstanties zoals Kristal, Centrum Autisme en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Hiernaast verzorgen zij (aanmeldings)rapportages.

  Spelbegeleiding (SO)

  Spelbegeleiding richt zich op de stimulatie van de spelontwikkeling bij leerlingen. Naast het effect op de spelontwikkeling heeft deze vorm van begeleiding ook een positief effect op andere ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. De spelbegeleider werkt zowel individueel als klassikaal. Voor individuele begeleiding komen voornamelijk leerlingen in aanmerking met:

 • een achterstand in de spelontwikkeling;
 • een stilstand in de spelontwikkeling;
 • problemen op sociaal-emotioneel gebied zoals bijvoorbeeld faalangst of moeite met het onderhouden van sociale contacten.
 • De klassikale werkzaamheden richten zich op de begeleiding van de uitvoering van de leerlijn spelontwikkeling.