Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Scholen werken vanaf die datum met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen een samenwerkingsverband (SWV) worden afspraken gemaakt over hoe de scholen ervoor zorgen, dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgen de samenwerkingsverbanden geld om het onderwijs voor onze leerlingen, die extra speciale ondersteuning nodig hebben, te organiseren. Het samenwerkingsverband bepaalt vanaf nu welke leerlingen gebruik kunnen maken van het speciaal onderwijs via een toelaatbaarheidscommissie.

Voor leerlingen die onder de oude wetgeving nog een indicatie voor het speciaal onderwijs hebben gekregen, kunnen op basis van die indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 deel blijven nemen aan het speciaal onderwijs. In dit schooljaar zal voor deze leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Bij de overstap van het SO naar het VSO dient ook een TLV te worden aangevraagd.

Toelaatbaarheidsverklaring(TLV)

Een TLV aanvraag wordt in samenspraak met ouders voorbereid. Belangrijk hierbij is te komen tot de best passende school, de extra ondersteuningsbehoefte, de tijdsduur van de plaatsing en de mogelijkheden voor eventuele terugplaatsing op termijn.

Voor de aanvraag van een TLV dient een compleet dossier van de leerling ingeleverd te worden bij de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Deze toelaatbaarheidscommissie bestaat uit een directeur van een SWV, een orthopedagoog van het SWV, een Jeugd- en gezinsmedewerker en een secretaris. Indien een aanvraag procedureel en inhoudelijk voldoet, wordt een TLV afgegeven.

In een TLV staat de startdatum en einddatum en de overeengekomen ondersteuningsbehoefte. In de TLV staat de categorie benoemd waarbinnen de ondersteuningsbehoefte van de leerling valt. Voor onze school gaat het om de volgende indeling:
Categorie 1 (laag) = Zeer moeilijk lerend (ZML)
Categorie 2 (midden) = Zeer moeilijk lerend met extra ondersteuning
Categorie 3 (hoog) = Zeer moeilijk lerend met complexe problematiek

Indien de Toelaatbaarheidscommissie geen TLV afgeeft, blijft de verantwoordelijkheid voor het vinden van de passende ondersteuning bij de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst. Zij behouden de zorgplicht voor deze leerling.