Visual

Ons aanbod

Wij vinden dat onze leerlingen recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving. Met ons onderwijs helpen we hen verder in die richting.

Via onderwijs spelen we zo goed mogelijk in op de individuele behoefte van elke leerling. Verschillende factoren spelen daarin een rol.

Pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk voor onze leerlingen. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, duidelijke ordening van activiteiten in de tijd en van de voorwerpen in de ruimte. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier, accepteren hun ‘anders-zijn’ en stimuleren hun ontwikkeling. Daarbij zoeken wij altijd naar een juiste balans tussen het bieden van veiligheid en een goede voorbereiding op integratie en participatie in de samenleving. Binnen het so bieden we de leerlingen een veilig, warm en kindgericht klimaat. Dit hebben de leerlingen nodig om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

Opbrengstgericht werken

De Korte Vlietschool vindt het belangrijk om opbrengstgericht te werken. Daarom moeten we de opbrengsten kunnen meten. Binnen het landelijk doelgroepenmodel is bepaald welk niveau een leerling binnen een route moet kunnen behalen. Dit noemen wij de einddoelen. Deze einddoelen staan in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys waarmee wij de ontwikkeling van een leerling in de gaten kunnen houden en zo nodig kunnen bijsturen. Naast resultaten op leerlingniveau levert ParnasSys ook groeps- en schooloverzichten.

Leerlijnen

Op de Korte Vlietschool werken wij met leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen. Een leerlijn is opgebouwd uit tussendoelen. Aan de hand van deze leerlijnen en de tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen volgen en hebben zij een leidraad om de einddoelen te kunnen behalen. De leerlijnen zijn gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daardoor zijn per leerling de vorderingen binnen de verschillende leerlijnen inzichtelijk.

Leerroutes

Met de komst van het landelijk doelgroepenmodel geven we vanaf schooljaar 2019/2020 een nieuwe impuls aan de eenduidigheid en vergelijkbaarheid van het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Het achterliggende doel is namelijk om de ambitie omhoog bij te stellen en het beste uit elke leerling te halen

Leerroute 2

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 20-34 en/of een intensieve ondersteuningsbehoefte. De ontwikkeling van deze leerlingen komt uit op een ontwikkelingsniveau < M3. De uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn: vso dagbesteding taakgericht/activerend.

Leerroute 3

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 35-49 en/of een voortdurende ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau

Leerroute 4

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 50-69 en/of een regelmatige ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau E3-M5. De uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn: (beschutte) arbeid.