Visual

Aanmelden

Gedurende het gehele schooljaar kunnen wij een aanmelding in behandeling nemen. Er is een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig.

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school, dient een leerling te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband. Voor aanmelding neemt u contact op met Linda de Vries (administratie leerlingenzorg Korte Vlietschool) via: info@kortevlietschool.nl. Dat kan ook telefonisch: (071) 531 04 33. De route van aanmelding is afhankelijk van waar uw kind vandaan komt. De verdere stappen zullen wij met u bespreken.

Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk en dient zo mogelijk tien weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd plaats te vinden.

Twee routes

Aanmelding bij de Korte Vlietschool kan via twee routes gebeuren:

  1. Via de huidige school, in samenspraak met ouders, wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter is dan de huidige school kan bieden (met behulp van deskundigen);
  2. Rechtstreeks door ouders, wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft (met behulp van de Commissie van Begeleiding vanuit de Korte Vlietschool).

In beide situaties moet een TLV worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Om een beslissing te kunnen nemen dient een dossier, met daarin de relevante gegevens van de leerling, te worden voorgelegd.

Plaatsing

Als een leerling is aangemeld bij de Korte Vlietschool, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB) op onze school de ondersteuningsbehoefte en plaatsingsmogelijkheid van de leerling. De CvB bestaat uit de psycholoog of orthopedagoog, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster en de afdelingsdirecteur.

Indien de CvB positief oordeelt over het plaatsingsverzoek, kiezen we voor de best passende groep binnen de Korte Vlietschool. Indien er geen passende groep is op dat moment, bespreken we met ouders wat de mogelijkheden zijn: plaatsing in een andere groep of plaatsing op een later moment.

Het kan zijn dat ondanks een afgegeven TLV, de CvB besluit om een leerling niet toe te laten. Dit zal zij altijd beargumenteren. In voorkomende situaties is wel sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken schoolbesturen en de directie van het samenwerkingsverband om een passende setting voor de leerling te realiseren. Ouders kunnen tegen het besluit een bezwaarprocedure starten. De Korte Vlietschool zal bij afwijzing van een leerling ouders de mogelijkheden voor bezwaar schriftelijk aanreiken.

Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder [De school] , de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.