Visual

Oudercontact

Goed contact is een voorwaarde om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen begeleiden. Regelmatig contact tussen de ouders en de leerkracht vinden wij noodzakelijk.

De eerste verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij zijn ouders. De school heeft een aanvullende verantwoordelijkheid. Betrokkenheid bij (onderwijs)activiteiten en regelmatig contact met ouders stellen wij zeer op prijs. Dat vullen we op verschillende manieren in.

Huisbezoek

Onze schoolmaatschappelijk werker gaat op bezoek bij alle gezinnen die voor het eerst een leerling op de Korte Vlietschool hebben. Zo krijgen we een goede indruk van elkaar en is de drempel laag om met elkaar in contact te komen.

Themabijeenkomst

Wij nodigen ouders en verzorgers elk jaar rond de herfstvakantie uit voor een themabijeenkomst op school. Bijvoorbeeld over social media of sporten en bewegen. Aansluitend zijn de ouders welkom in de groep van hun kind voor een kijkje in de klas.

Kwieb

Ouders en medewerkers van school communiceren met elkaar in een veilige, digitale omgeving: Kwieb. Naast mogelijkheden tot e-mailcontact, versturen we via Kwieb de Weekbrief, zodat u kunt lezen wat we in de klas doen. Eveneens versturen wij de tweewekelijks verschijnende ‘Korte Vlietpost’.  Alle (nieuws)brieven, mailberichten en andere schriftelijke correspondentie verloopt via Kwieb. Wij gaan ervan uit dat alle ouders een account aanmaken op Kwieb. Als uw kind bij ons op school komt, ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Rapport

Alle leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee.
Het rapport laat, in de vorm van een portfolio, zien wat
uw kind de afgelopen periode op school heeft gedaan en
geleerd en waar uw kind trots op is. Naast het rapport
geven het leerlijnenprofiel, het OPP en oudergesprekken
een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Themabijeenkomsten/oudergesprekken

Door het jaar heen zijn er themabijeenkomsten en oudergesprekken. Voor de nieuwe leerlingen is er voor de zomervakantie op de Korte Vlietschool een kennismakingsuurtje. Om de ouders en leerlingen van de nieuwe groep te leren kennen, is er voor alle ouders een informatiemiddag in de klas aan het begin van het schooljaar. Voor de herfstvakantie is er een ouderavond om met de leerkracht de start van het schooljaar te bespreken. Tweemaal per jaar nodigt de leerkracht de ouders uit om de voortgang te bespreken, eenmaal in januari/februari, en in juni bij de bespreking van het ontwikkelingsperspectief van hun kind. Wij gaan ervan uit dat de ouders/verzorgers hierbij aanwezig zijn.

Informatieverstrekking na een scheiding

Als de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe het met deze situatie omgaat. De school volgt hiertoe de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht aan gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de afdelingsdirecteur kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.