Praktische informatie

Schooltijden

De Korte Vlietschool houdt zich aan de vakantieregeling van de gemeente Leiden om vakantieverschillen binnen één gezin zoveel mogelijk te voorkomen. De school heeft een continurooster. Alle dagen, behalve op woensdag, is de school open van 8.45 tot 15.00 uur (woensdag van 8.45 tot 12.30 uur). Om 8.30 uur gaat de deur open en om 8.45 uur start de les. Om geen effectieve lestijd te missen, vragen wij u op tijd te komen. Mocht u uw kind te laat brengen dan zal de deurbeurt uw kind naar de groep begeleiden. Mocht u voor 8.30 uur bij de deur staan vragen wij u om bij uw kind te blijven en te wachten tot de bel gaat (8.30 uur) Er zal eenmaal per week gevraagd worden om geld mee te geven in plaats van brood voor de lunch. Dit om met de leerlingen boodschappen te doen en samen een uitgebreide lunch op school te verzorgen.

Afmelden bij ziekte

Bij ziekte dienen de leerlingen telefonisch afgemeld te worden tussen 8.15 en 8.45 uur. Voor het SO op telefoonnummer: 071 531 04 33. Voor het VSO is dit: 071 576 75 32. Het taxibedrijf dient door ouders zelf op de hoogte gesteld te worden. In verband met het besmetten van andere leerlingen en de extra zorg die dit geeft in de groep stellen wij het op prijs als zieke kinderen thuis gehouden worden.

Verplicht deelname onderwijs

Iedere leerling valt vanaf vijf jaar onder de leerplicht. De leerplicht geldt tot en met het jaar waarin de leerling zestien wordt .Dit heeft te maken met het feit, dat de leerling die onze school bezoekt geen startkwalificatie kan halen. Om de kans op een goede uitstroomplek aanzienlijk te vergroten blijven leerlingen na hun 16e, tot uiterlijk de dag waarop zij 20 worden, op school. De leerling moet wel in het bezit zijn van een geldige TLV. Leerlingen van 16 jaar en ouder dienen zich aan dezelfde regels te houden als de leerplichtige leerlingen.

Verlof

Een verzoek voor extra verlof moet schriftelijk, zes weken van tevoren, worden ingediend bij de directie en wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Hiervoor is een formulier bij de leerkracht te verkrijgen. Voor meer informatie: www.leerplicht.net. Wilt u meer dan tien dagen verlof aanvragen dan moet u een formulier invullen voor het Bureau Leerplichtzaken. Deze formulieren zijn eveneens op school te verkrijgen. U kunt het aanvraagformulier ook vinden op de website van de school. De consulent leerplicht zal in overleg met de directeur besluiten het verlof al dan niet te verlenen. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de directeur contact op met Bureau Leerplichtzaken. Dit geldt ook voor regelmatig te laat komen.

Schorsing en verwijdering

Het gedrag van een leerling kan voor de school aanleiding zijn om tot schorsing over te gaan. Het gaat hierbij om onder andere verbaal en/of fysiek geweld naar leerlingen en/of medewerkers. Veiligheid op school vinden we heel belangrijk. Ouders zullen hier direct van op de hoogte gebracht worden. De verantwoording voor schorsing van twee of meer dagen berust bij het bevoegd gezag. Bureau Leerplicht en de onderwijsinspectie worden hiervan in kennis gesteld. Op het moment dat het gedrag niet meer corrigeerbaar of hanteerbaar is zullen we in goed overleg met ouders en het betrokken samenwerkingsverband zoeken naar een oplossing. Dat kan een andere school zijn of een setting met daaraan gekoppeld een passende behandeling. In voorkomende gevallen wordt ontheffing van leerplicht aangevraagd en een goede dagbesteding gezocht.

Leerlingvervoer

Sommige leerlingen komen zelfstandig naar school of worden door u gebracht en gehaald. Wanneer de afstand van uw huis tot de school te groot is en/of uw kind (nog) niet zelfstandig kan reizen, kunt u bij de gemeente waar u woont een verzoek tot leerlingenvervoer indienen bij de afdeling onderwijs. Op het VSO zal , ook vanuit de gemeentes, nadrukkelijker gekeken worden naar de mogelijkheid van de leerlingen om zelfstandig met de fiets of bus naar school te komen.

Veiligheidsbeleid/schoolregels

De school moet een veilige plek zijn waar geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, agressie en geweld (pesten), discriminatie, vandalisme of diefstal. Van ieder die bij de school betrokken is, wordt verwacht dat hij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. Ook moet zorgvuldig en veilig worden omgegaan met de omgeving van de school.

De algemene schoolregels zijn als volgt:

 • we zijn aardig voor elkaar;
 • we lossen problemen op met praten;
 • we letten op ons taalgebruik;
 • iedereen hoort erbij;
 • we storen niemand als dat niet echt nodig is;
 • we zijn netjes op eigen en andermans spullen;
 • we respecteren onszelf, de ander en de omgeving.

 • De concrete uitwerking is te vinden in de klassen- en locatieregels. In de gedragscode worden de schoolregels nogmaals vastgelegd en wordt omschreven wat de school als ‘onaanvaardbaar gedrag’ beschouwt. Hierin is ook het pestprotocol opgenomen. Na de training ‘preventie van agressie’ voor personeelsleden is er een registratieformulier voor onaanvaardbaar gedrag opgesteld. Aanvullend hierop is het protocol ‘sociale media’ opgesteld waarin de afspraken en regels staan die gehanteerd worden op de Korte Vlietschool rondom het gebruik van bijvoorbeeld mail, facebook en twitter. U vindt het protocol op de website van de school.

  Klachtenregeling

  Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. De Korte Vlietschool voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht dan kunt u ons hierop aanspreken.

  U kunt uw klachten over onheuse bejegening van de leerling of ongewenste omgangsvormen (pesten) als volgt aangeven:

 • u spreekt als eerste de leerkracht aan;
 • wanneer uw klacht niet wordt opgelost, spreekt u de directie van de school aan;
 • wanneer de directie de klacht niet naar tevredenheid oplost, spreekt u de directeur-bestuurder van stichting SOL aan;
 • wanneer de stichting u niet naar tevredenheid kan helpen, kunt u zich middels een ondertekende brief wenden tot de:
  Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs,
  ter attentie van mr. D.H.C.Dane- Peters, ambtelijk secretaris
  Postbus 82324
  2508 EH Den Haag
  070 3861697
 • u kunt ook te allen tijde advies vragen aan een van beide contactpersonen klachtenregeling binnen de school: Agaat van Leeuwen en José Bonda. Zij lossen de klacht niet op, maar adviseren u hoe verder te handelen en begeleiden u eventueel verder in de route. Zij zijn op school bereikbaar en bieden u een luisterend oor en/of verwijzen u zo nodig door naar de vertrouwenspersoon. Gesprekken met de contactpersoon en de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.
 • De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:
  Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342,
  e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
  Meer informatie over de verdere procedure van de Landelijke Klachtencommissie vindt u op Website GCBO onder Klachten.

  Meldcode

  De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat de school moet doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.

  De vijf stappen van de meldcode zijn:
   1. in kaart brengen van signalen;
   2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis;
   3. gesprek met de ouder;
   4. wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling;
   5. beslissen: zelf hulp organiseren of melden. Binnen de school zijn twee personen aangewezen als aandachtsfunctionaris Meldcode om betrokkenen te ondersteunen, adviseren, informeren en motiveren. Om de Meldcode goed te implementeren binnen ons team vond teamscholing plaats.

  Verzekering

  De Korte Vlietschool heeft een collectief afgesloten scholierenongevallenverzekering. Uw kind is voor ongevallen verzekerd op weg van huis naar school, tijdens verblijf op school en bij het teruggaan naar huis. Uw kind is niet verzekerd voor aansprakelijkheid. Het verdient aanbeveling een WA-gezinsverzekering af te sluiten waarin ook de eigen aansprakelijkheid van uw kind is opgenomen.

  Rapport, portfolio en schriftje

  Alle leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee op het SO en een portfolio op het VSO. Dit rapport/portfolio geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast worden de vorderingen beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat twee keer per jaar wordt geëvalueerd. Alle leerlingen hebben een schrift of agenda waarin u en de leerkracht in het kort bijzonderheden over de dag kunnen vermelden. Vooral voor de jongere leerlingen of voor degenen die niet goed kunnen vertellen wat er is gebeurd, is dit erg belangrijk. Voor oudere leerlingen geldt dat zij middels de agenda leren omgaan met tijdsindeling en planning.

  Schoudercom

  Dit schooljaar zullen we gebruik gaan maken van Schoudercom. Dit is een veilige digitale omgeving waarin ouders en medewerkers van school met elkaar kunnen communiceren. Naast mogelijkheden tot mailcontact geeft Schoudercom onder andere ook de mogelijkheid tot inzage in de schoolagenda en het gebruik kunnen maken van Blogs per klas. Meer informatie over Schoudercom en de wijze van aanmelden ontvangt u in het eerste kwartaal van het schooljaar.

  Ouderavonden

  Door het jaar heen zijn er informatiebijeenkomsten en oudergesprekken. Deze vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Voor de nieuwe leerlingen is er voor de zomervakantie binnen de Korte Vlietschool een kennismakingsuurtje en voor u aan het begin van het nieuwe schooljaar een informatieve oudermiddag/avond. Om de ouders en leerlingen van de nieuwe groep te leren kennen is er voor alle ouders een informatiemiddag in de klas aan het begin van het schooljaar. Voor de herfstvakantie is er een ouderavond om met de leerkracht de start van het schooljaar te bespreken.
  Voor de ouders van leerlingen die mogelijk van het SO naar het VSO gaan, is een informatieavond in februari. Tweemaal per jaar worden de ouders door de leerkracht uitgenodigd om de voortgang te bespreken. Eenmaal bij de OPP-bespreking van hun kind en eenmaal om het jaar af te sluiten. Ook dan komt het OPP aan de orde.

  Informatievoorziening aan gescheiden ouders

  Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe het met deze regels omgaat. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht naar gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de website van de school is in te zien.

  Nieuwsbrief en website

  Tweewekelijks op het SO en maandelijks op het VSO komt er een nieuwsbrief uit met mededelingen en een overzicht van de activiteiten. Tweemaal per jaar verschijnt een kinderkrant/scoolmagazine die door de leerlingen is gemaakt.

  Website

  Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto van uw kind op deze site of op ander promotiemateriaal van de school dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directie in antwoord op de brief die u hierover ontvangt aan het begin van het schooljaar.

  Studiedagen

  De studiedagen voor het team worden onder andere ingezet om de deskundigheid te bevorderen cq te behouden, nieuwe ontwikkelingen nader uit te werken en onderwijsinhouden verder op elkaar af te stemmen. Agressiehantering en levensreddend handelen zijn regelmatig terugkerende onderwerpen.

  Op zowel SO als VSO staat dit jaar een aantal studiedagen in het teken van onze missie en visie. Met elkaar bezinnen we ons op ons dagelijks handelen en de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van onze leerlingen, afgezet tegen wat we zeggen na te streven in onze missie/visie. We worden hierbij ondersteund door een professionele trainer. Op het VSO staan komend jaar een aantal studiedagen in het teken van de invoering van de Vreedzame School. Daarnaast zullen we met het team opnieuw kijken naar het portfolio en het gebruik daarvan. Het doel is om door middel van het portfolio de leerlingen nog meer zelf verantwoordelijk te maken voor zijn of haar leerproces.

  Zowel op het SO als op het VSO zal er ook een studiedag in het teken staan van Zien!. Zien betreft een scoringslijst waarin we de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen bijhouden. Aan de hand van de uitkomsten kan er meer of minder aandacht besteed worden aan relevante onderdelen binnen de klas of bij een individuele leerling.

  Ouderbijdrage/kampgeld

  Elk jaar wordt aan de ouders een ouderbijdrage van € 35,00 gevraagd. Dit bedrag wordt besteed aan festiviteiten zoals de 3 oktober maaltijd, Kerstmis en dergelijke. De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar ook een noodzakelijke. Zonder deze bijdrage is het financieel niet haalbaar om feesten en activiteiten op school te organiseren. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een schrijven van de ouderraad (OR) hierover. Voor het schoolkamp wordt aan de ouders van leerlingen van het SO een bijdrage van € 85,00 gevraagd. Deze bijdrage is verplicht voor de leerlingen die meegaan op kamp. Het VSO gaat dit jaar niet op kamp. In plaats daarvan zal er een themaweek worden georganiseerd. Hiervoor zal ook een ouderbijdrage gevraagd worden; de hoogte hiervan is nog niet vastgesteld.

  Schoolmelk

  Op de Korte Vlietschool wordt schoolmelk bezorgd voor leerlingen die zich daarvoor opgeven. Schoolmelk kunt u aanvragen met het formulier dat beschikbaar is op school of via de website van Campina: website Campina op School

  Special Heroes

  De Korte Vlietschool doet mee met het project Special Heroes. Special Heroes is een sportstimuleringsproject voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs. Door verschillende sporten aan te bieden door sportverenigingen uit de omgeving hopen we dat de kinderen makkelijker kennis maken met een sport. Trainers van de betreffende verenigingen komen de sporten tijdens de gymlessen op school aanbieden. Wanneer de kinderen een sport leuk vinden, kunnen zij direct meedoen bij de vereniging. Ook zijn er gratis kennismakingslessen.

  Zwemmen

  Leerlingen van het SO gaan eenmaal per week naar het zwembad. Daar wordt geoefend voor de zwemdiploma’s. Leerlingen van de onderbouw VSO krijgen alleen nog zwemles als zij daarmee hun A-diploma kunnen behalen en de organisatie dit toelaat. Zweminstructeurs geven de lessen.

  De Marathon

  Ieder jaar lopen leerlingen die dat willen, met uitzondering van de jongste groep, mee met de G-loop (2 km) van de Leidse Marathon. De marathon wordt gelopen op de derde zondag in mei. Het afgelopen jaar liepen ruim 30 leerlingen van onze school mee. Vanaf begin maart wordt er eenmaal per week een half uur getraind voor de liefhebbers. Tijdens het lopen van de marathon zijn ouders verantwoordelijk voor hun eigen kind. Er loopt wel een aantal leerkrachten mee.

  Sponsorbeleid Stichting SOL

  Dankzij giften van fondsen, bedrijven en particulieren kunnen verschillende activiteiten zoals uitstapjes mede mogelijk gemaakt worden. Ook kostbare aankopen zoals buitenspelmateriaal kunnen worden aangeschaft door giften of sponsoring. Wij volgen het convenant dat het ministerie samen met onderwijsorganisaties heeft gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het onderwijs zijn vastgelegd.

  Gedragsregels die hieruit voortvloeien:

 • sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;
 • sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school;
 • sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt;
 • sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
 • sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen;
 • sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen.
 • Als de school een overeenkomst aangaat, is zij verplicht deze eerst voor te leggen aan de oudergeleding van de MR. Wanneer het sponsorbeleid gevolgen heeft voor het personeel moet ook de personeelsgeleding van de MR instemmen. Als u het niet eens bent met beslissingen van de school over sponsoring kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugd- en Gezinsteam (JGT)

  Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals samen zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het Maatschappelijk Werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft zijn eigen specifieke deskundigheid en taken, maar ze werken allemaal ter ondersteuning van het gezin. Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode ‘Positief Opvoeden’ volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma). Wilt u iets vragen dan kunt u hen bereiken via 088 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk via: Website CJG ZHN.

  Sinds 1 januari is de wet op de jeugdzorg in gegaan. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Vanaf die datum zijn er Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) werkzaam binnen het CJG. Binnen de J&G-teams werken professionals vanuit veel verschillende disciplines samen waaronder maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers, medewerkers van MEE en de jeugdhulp. Ouders kunnen direct contact opnemen met het JGT in hun buurt als zij vragen hebben over ondersteuning in het gezin. De JGT-medewerker bekijkt samen met ouders wat er nodig is en kan zo nodig doorleiden naar alle vormen van hulp die beschikbaar zijn vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. De JGT-medewerker kan indicaties afgeven voor die hulp.

  Stichting MEE

  MEE is een onafhankelijke organisatie die mensen met een beperking én hun directe omgeving (gezinsleden, familie, kennissen) adviseert in de wereld van zorg en welzijn. De consulenten van MEE geven u informatie en voorlichting over onder andere beperkingen, voorzieningen, indicatie- en plaatsingsprocedures, juridische en financiële aspecten. Voor ondersteuning bij het aanvragen van ondersteuning kunt u hier terecht. Ook kunt u zich bij MEE aanmelden voor bemiddeling en begeleiding. Informatie: 088 775 2000 Website MEE.

  Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapten kinderen (TOG)

  Per 1 januari 2015 is de TOG vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen. De voorwaarden zijn als volgt:

 • uw kind is 3 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar
 • uw kind woont bij u thuis
 • uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af.
 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich binnen de school bezighoudt met de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. De MR èn het bestuur hebben samen een gemeenschappelijk belang namelijk een goede kwaliteit van het onderwijs in een efficiënte schoolorganisatie. Over het beleid van de stichting SOL heeft de MR geen zeggenschap. Het Stichtingsbeleid wordt getoetst door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin een personeelslid en een ouder van elke school behorende bij de Stichting zitting hebben.
  De MR van de Korte Vlietschool bestaat uit zes leden. Hiervan worden er drie gekozen uit en door het team en drie leden uit en door de ouders. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn eenmaal herkiesbaar. Voor ideeën, verbeteringen en visies over beleid van de school of andere onderwerpen houdt de MR zich aanbevolen.
  Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan de MR dan nodigen wij u van harte uit om contact met de MR op te nemen via de school of via een briefje in het MR-postvak in de aula.

  Ouderraad

  Aan de Korte Vlietschool is een Ouderraad (OR) verbonden. De OR biedt ondersteuning aan het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten. Leden van de OR komen viermaal per jaar samen voor een vergadering op school in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen worden de taken verdeeld voor de op handen zijnde festiviteiten en worden de eerder gehouden festiviteiten geëvalueerd.
  De OR bestaat uit ouders van kinderen die als leerling van de Korte Vlietschool staan ingeschreven. Tijdens de OR-vergaderingen zijn minimaal twee vertegenwoordigers van de Korte Vlietschool (één SO en één VSO) aanwezig. De zittingsduur van de ouderleden bedraagt twee jaar en zij kunnen zich daarna nog tweemaal herkiesbaar stellen.
  Aan het begin van ieder schooljaar wordt de hulp gevraagd van ouders die op een feest of activiteit willen meehelpen. U wordt een aantal weken voor de activiteit uitgenodigd als u bent geselecteerd als hulpouder. De OR zoekt ieder jaar weer nieuwe leden. U kunt uw naam en telefoonnummer achterlaten in het postvak van de OR op school, op de website of bij de administratie van school.