Visual

Samenwerkingsverbanden

Onze school neemt deel aan de samenwerkingsverbanden voor de regio’s waaruit de meeste leerlingen afkomstig zijn.

Een verzoek voor plaatsing op de Korte Vlietschool verloopt via het samenwerkingsverband waartoe de woonplaats van de leerling behoort. Er is een onderscheid tussen het primair onderwijs, waar de Korte Vlietschool deel van uitmaakt, en het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste samenwerkingsverband is: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden e.o. (www.pporegioleiden.nl). Een samenwerkingsverband kijkt op welke speciale school uw kind het best op zijn plaats is. Op de site www.speciaalonderwijsleiden.nl kunt u zien welk so-scholen er in de regio zijn.

Ondersteuningsplanraad

Net zoals er op school een medezeggenschapsraad (MR) is en op stichtingsniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), is er ook op het niveau van het samenwerkingsverband medezeggenschap. De samenwerkingsverbanden zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd. De OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Resonans

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden. Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.

Informatie voor ouders

De website Ouders & Onderwijs biedt ouders informatie over passend onderwijs.