Visual

Samenwerkingsverbanden

Onze school neemt deel aan de samenwerkingsverbanden voor de regio’s waaruit de meeste leerlingen afkomstig zijn.

Een verzoek voor plaatsing op de Korte Vlietschool verloopt via het samenwerkingsverband waartoe de woonplaats van de leerling behoort. Er is een onderscheid tussen het primair onderwijs, waar de Korte Vlietschool deel van uitmaakt, en het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste samenwerkingsverband is: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden e.o. (www.pporegioleiden.nl). Een samenwerkingsverband kijkt op welke speciale school uw kind het best op zijn plaats is. Op de site www.speciaalonderwijsleiden.nl kunt u zien welk so-scholen er in de regio zijn.

Ondersteuningsplanraad

Net zoals er op school een medezeggenschapsraad (MR) is en op stichtingsniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), is er ook op het niveau van het samenwerkingsverband medezeggenschap. De samenwerkingsverbanden zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd. De OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Een overzicht van de ondersteuningsplanraden binnen
Resonans vindt u op www.resonansonderwijs.nl.

Resonans

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor ouders

Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Om ouders en andere betrokkenen hierbij te helpen, hebben de besturen van de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs een gezamenlijke website ontwikkeld: www.speciaalonderwijsleiden.nl. De website biedt overzicht, laat zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en welke organisaties zijn betrokken. Bovendien biedt de site een lijst met scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio met informatie waarin zij gespecialiseerd zijn en een link naar de eigen websites van deze scholen.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden. Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.