Visual

Omgang met elkaar

We benaderen onze leerlingen positief. Daarbij hoort ook dat we grenzen stellen aan gedrag. Zo houden we het leuk en veilig.

Veiligheid

De school moet een veilige plek zijn waar geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, agressie en geweld (pesten), discriminatie, vandalisme of diefstal. Van ieder die bij de school betrokken is, verwachten we dat hij respect heeft voor de ander en zijn eigendommen. Ook moet zorgvuldig en veilig worden omgegaan met de omgeving van de school.

De algemene schoolregels zijn als volgt:

  • We zijn aardig voor elkaar;
  • We lossen problemen op met praten;
  • We letten op ons taalgebruik;
  • Iedereen hoort erbij;
  • We storen niemand als dat niet echt nodig is;
  • We zijn netjes op eigen en andermans spullen;
  • We respecteren onszelf, de ander en de omgeving.

We streven naar een positief, stimulerend schoolklimaat. Dit doen we onder andere door het hanteren van bovengenoemde schoolregels en de aandacht voor veiligheid in het algemeen. Mocht u echter toch signalen ontvangen van bijvoorbeeld pestgedrag, dan vinden wij het belangrijk hierop in te gaan, en samen met u op zoek te gaan naar een oplossing. Hiervoor kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind.

Anti-pesten

Op school is een ‘routekaart pesten’ aanwezig. Daarin staan de stappen beschreven die we hanteren bij het voorkomen van en omgaan met pestgedrag. Karlijn Streng is onze anti-pestcoördinator.