Visual

Leerlijnen

Op de Korte Vlietschool werken wij met leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen

Een leerlijn is opgebouwd uit tussendoelen. Aan de hand van deze leerlijnen en de tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen volgen en hebben zij een leidraad om de einddoelen te (kunnen) behalen. De leerlijnen zijn gekoppeld aan een leerlingvolgsysteem. Daardoor zijn per leerling de vorderingen binnen de verschillende leerlijnen inzichtelijk.

Zes leerlijnen

De Korte Vlietschool werkt met zes leerlijnen:

 • Leren leren (werkhouding/aanpakgedrag)
 • Spelontwikkeling
 • Wonen en vrije tijd
 • Schriftelijke taal (handschriftontwikkeling, stellen en spellen)
 • Mondelinge taal
 • Rekenen

Deze leerlijnen worden op individueel niveau gescoord. We groeperen leerlingen met hetzelfde niveau om de effectieve leertijd te verhogen. Elke leerlijn heeft verschillende kerndoelen. Die kerndoelen zijn einddoelen en van belang voor het einde van de schoolloopbaan. Elk kerndoel is opgebouwd uit subdoelen (tussendoelen). Dat zijn doelen waar we in de groep aan werken. Deze subdoelen zijn uitgewerkt in verschillende niveaus. Binnen elk niveau zijn kleine lesdoelen beschreven die we per dag of per week aanbieden.

Voor rekenen gebruiken we de methode de ‘Rekenboog’. De nieuw aangeschafte rekenmethode ‘Getal & Ruimte’ gebruiken we naast de ‘rekenboog’ voor de gevorderde rekenaars. Bij de leerlijn schriftelijke taal maken we gebruik van verschillende methodes: ‘Leespraat’, ‘Veilig leren lezen KIM-versie’, ‘Estafette’ en ‘Humpie Dumpie’.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruikt de Korte Vlietschool de methode ‘Leefstijl’.

De leerlijnen en de bijbehorende doelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een leerling het gewenste uitstroomniveau behaalt. Het kan voorkomen dat voor een enkele leerlijn een ander uitstroomprofiel gekozen wordt. Dit wordt, indien van toepassing, tijdens het jaarlijks ontwikkelings-perpectiefplan (OPP-plan) besproken met de ouders.

Klassikale doelen

Leerlijnen zijn als het ware ‘een methode’ om gestructureerd lesstof aan te bieden. Er zijn  leergebieden waar wij wel de leerlijn hanteren, maar waarbij we de leerlingen niet op individueel niveau scoren. De doelen voor deze leergebieden bieden we klassikaal aan met daarbinnen aandacht voor individuele verschillen. Dit zijn:

 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Digitaal meedoen
 • Oriëntatie op mens en wereld (OMW)
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Burgerschap

Voor bovengenoemde vakgebieden schrijven we een groepsplan. Hierin staat per groep vermeld aan welke doelen, verdeeld over twee jaar, de groep werkt. Meer informatie over leerlijnen en de doelen waaraan we werken: www.cedgroep.nl.