Visual

Vakken

Leren lezen

Om leerlingen voor te bereiden op het leren lezen, werken we intensief aan de leesvoorwaarden. Hierbij gebruiken we de methode Bubbel de Bub en ander aanvullend ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast doen we kring- en spelactiviteiten ter bevordering van het actieve taalgebruik van de leerlingen.

Als leerlingen voldoen aan de leesvoorwaarden, kunnen zij starten met Kern Start van de methode Veilig Leren Lezen KIM-versie. Die bestaat uit elf kernen. Als de leerlingen hiermee klaar zijn, kennen ze alle letters en kapstokwoorden. Als extra ondersteuning beschikt de school ook over de methode BOUW! Deze methode ondersteunt leerlingen die moeite hebben met lezen en spelling. Na de methode Veilig Leren Lezen KIM-versie starten we met het AVI-leesprogramma via de methode Estafette en/of de methode Humpie Dumpie die vooral gericht is op het leren begrijpend lezen. Als het leren lezen moeizaam verloopt, zetten we de methode Leespraat in. Bij deze leesmethode leren kinderen direct hele woorden herkennen. Als de leerlingen voldoende woorden herkennen, behoort een overstap naar de reguliere methode Veilig Leren Lezen KIM-versie tot de mogelijkheden.

Schriftelijke taal

Vanaf het begin hier op school oefenen we met leerlingen de fijne motoriek, om te komen tot handschriftontwikkeling. Wij volgen hiervoor de methode ‘Schrijven leer je zo’. Voor de onderdelen spellen en stellen maken we voornamelijk gebruik van de lessen ‘Veilig leren lezen’ en de methode ‘Spelling op Maat’.

Mondelinge taal

Mondelinge vaardigheden zijn nodig om in de samenleving te functioneren: thuis, op school, in een groep en in een winkel. Naar anderen luisteren, deelnemen aan een gesprek, je mening kenbaar maken of een vraag stellen. Mondelinge taalvaardigheid is ook een basis voor schriftelijke taalvaardigheid.

Bij de leerlijn mondelinge taal komen vaardigheden aan bod zoals:

 •  communiceren met woorden, gebaren, picto’s;
 • gesproken taal begrijpen en gebruiken;
 • deelnemen aan gesprekken in verschillende situaties;
 • een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en
  gebruiken.

In de jongste groepen ligt de nadruk op communicatieve voorwaarden, begrijpen van taal en uitbreiden van de woordenschat. In de oudste groepen ligt de nadruk op uitbreiden van de woordenschat, het voeren van gesprekken
in verschillende situaties en het taalbegrip. Voor het uitbreiden van de woordenschat gebruiken we de methode LOGO 3000. Naast de woordenschatlessen in de klas kunnen leerlingen met Nederlands als tweede taal ook extra ondersteuning krijgen buiten de klas.

Rekenen

De Korte Vlietschool maakt voor rekenen gebruik van de methodes ‘Rekenboog’ en de methode ‘Getal & Ruimte’. De methode ‘Rekenboog’ is speciaal ontwikkeld voor het zml-onderwijs; lessen zijn gebaseerd op principes van betekenisvol en zinvol rekenen. De methode bestaat uit verschillende deelgebieden zoals basisvaardigheden, klokkijken, meten en wegen, en geldrekenen. Basisvaardigheden zijn vaardigheden op het gebied van onder andere tellen, getalbegrip en sommen maken. Alle leerlingen starten met de methode ‘Rekenboog’ en delen van de methode ‘Getal & Ruimte’. Zodra leerlingen toe zijn aan het maken van bewerkingen gaan zij volledig werken met de methode ‘Getal & Ruimte’. Ter ondersteuning van de leerdoelen per deelgebied gebruiken wij naast de methode ‘Rekenboog’ en ‘Getal & Ruimte’ voornamelijk ontwikkelingsmateriaal, kopieerbladen en ondersteunende programma’s op de computer.

Spelontwikkeling

Het doel van spelontwikkeling is samen leren spelen. Spelontwikkeling staat bij de jongere leerlingen vaker op het lesrooster dan bij de oudere. De leerkrachten bieden tijdens de spelontwikkelingsles begeleid spel aan door, aansluitend, het spel te verwoorden, het spel uit te breiden of nieuwe spelideeën aan te bieden. Hierbij maken de leerkrachten gebruik van de praktijkboeken ‘speciale spelbegeleiding’ van Luc Koning. Leerlingen die behoefte hebben aan een intensievere vorm van begeleiden, kunnen in aanmerking komen voor individuele hulp van de spelbegeleider.

Methode Leefstijl

Dit is de methode die we op school gebruiken voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Leefstijl bevat voor ieder leerjaar zes thema’s:

 1. De groep? Dat zijn wij!
 2. Praten en luisteren
 3. Ken je dat gevoel?
 4. Ik vertrouw op mij
 5. Iedereen anders, allemaal gelijk
 6. Lekker gezond

We openen de start van elk nieuw thema centraal in de aula, in aanwezigheid van alle leerlingen. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen, vullen we twee maal per jaar een vragenlijst in.

Samenleving, natuur en verkeer

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) biedt lessuggesties aan op het gebied van  samenleving, natuur en verkeer. We bieden deze lessen veelal thematisch aan.

Overige vakken

Alle overige vakken zoals muziek, drama, handvaardigheid en tekenen bieden we via een groepsplan aan. In dit plan beschrijven we vooraf de doelen waar die groep aan werkt.

We bieden in de jongste groepen de eerste drie niveaus aan uit de leerlijnen. We bouwen deze naarmate de leerlingen ouder worden uit. De leerlijnen zijn ontwikkeld door de CED-groep en te vinden op www.cedgroep.nl. Voor praktische lessen verkeer en  verkeersveiligheid maken we gebruik van het programma School op Seef. Voor muziekonderwijs maken we gebruik van de methode Eigenwijs Digitaal.

Cultuur

Alle klassen hebben één of twee keer per jaar een cultureel uitstapje. Dit wordt georganiseerd door de Cultuur Educatie Groep. Het kan gaan om bijvoorbeeld een museumbezoek, een toneelvoorstelling of muziekconcert. 

Natuur & Milieu

Natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) van de gemeente Leiden is een onderdeel van Team Duurzaamheid van de gemeente. NDE wil dat jong (en oud) betroken raken bij de eigen omgeving en daar zorgzaam mee omgaan. Op Weidezicht, het centrum op het erf van Kinderboerderij Merenwijk, worden met name schoolgroepen ontvangen en projecten voorbereid. Ook educatieve partners zoals Naar Buiten! werken hier.  NDE werkt samen met vele partners in het Verwonderpaspoort en ook met IVN-natuurgidsen.