Visual

Ontwikkelingsperspectiefplan

Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan.

In het OPP geeft de school op basis van de beginsituatie aan wat de verwachte uitstroomrichting (uitstroomperspectief) van de leerling is en de hierbij behorende leerroute. We evalueren het OPP jaarlijks en stellen dit waar nodig bij. Bij deze bespreking in mei/ juni nodigen we ook de ouders uit. Leerlingen van tien jaar en ouder zijn in principe ook bij (een gedeelte) van de bespreking aanwezig. Voorafgaand aan de bespreking krijgt u, ter voorbereiding, het door school bijgestelde OPP overhandigd. De definitieve versie van het OPP krijgt u vervolgens ter vaststelling/ondertekening voorgelegd. Tussentijds vindt een evaluatie plaats om de voortgang te bewaken. Van een eventuele tussentijdse bijstelling stellen we u op de hoogte.

Schoolplan

In het schoolplan staan alle belangrijke aspecten van onze doelstellingen en werkwijzen uitgebreid beschreven. Het bevat onder andere informatie over de vakken, methoden en methodieken, en een meerjarenplanning van onze ambities. Het schoolplan is voor ouders ter inzage beschikbaar. Het huidige schoolplan loopt door tot en met juli 2024. Het schoolplan staat onder de menuknop Documenten.