Visual

Specialisten op het so

Op de Korte Vlietschool werkt een team van gedreven specialisten elke dag opnieuw aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Op de Korte Vlietschool werkt een aantal specialisten. Hieronder leggen wij u uit wat hun taken zijn binnen school.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs, zodat de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk kan verlopen. Zij coacht en begeleidt de leerkrachten in de zorg voor de leerlingen en bewaakt de doorgaande lijn. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de (individuele) leerlingen neemt de IB’er, indien nodig, ook taal- en rekentoetsen af bij leerlingen. Daarnaast komt de IB’er twee- tot driemaal per jaar op consultatie bij elke groep.

Logopedist

De Korte Vlietschool biedt individuele logopedie. De logopedist houdt zich bezig met problemen op het gebied van spraak, taal, communicatie en stem. Als er vragen zijn over eet- en drinkproblemen kunt u ook bij de logopedist terecht. De behandelingen vinden plaats op school en zijn zowel onder als na schooltijd in te plannen. Ouders/verzorgers mogen altijd bij de behandeling aanwezig zijn. Een verwijzing van de huisarts is in de meeste gevallen niet nodig, de logopedist kan u hierover informeren. Voor ieder kind is een passende financiering mogelijk, via de zorgverzekering, Wlz of via de Jeugdwet. De logopedie wordt geboden vanuit ’s Heeren Loo. Bij ’s Heeren Loo werken de specialisten samen binnen expertisecentrum Advisium. Er werken onder anderen fysiotherapeuten, diëtisten, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, ergotherapeuten en artsen. Het team dat op de Korte Vlietschool werkt bestaat uit Larisa Steenvoorden en Denise de Koster-Esser. Zij hebben de kennis en expertise om kinderen met een lichte tot ernstige beperking te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie? Dan kunt u contact opnemen met Denise de Koster-Esser via telefoonnummer: (06) 13 56 44 50 of via denise.esser@sheerenloo.nl.

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding richt zich op de stimulatie van de spelontwikkeling bij leerlingen. Daarnaast heeft deze vorm van begeleiding een positief effect op andere ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. De spelbegeleider werkt zowel individueel als klassikaal. Voor individuele begeleiding komen voornamelijk leerlingen in aanmerking met:

  • een achterstand in de spelontwikkeling;
  • een stilstand in de spelontwikkeling;
  • problemen op sociaal-emotioneel gebied zoals faalangst of moeite met het onderhouden van sociale contacten.

De klassikale werkzaamheden richten zich op de begeleiding bij de uitvoering van de leerlijn spelontwikkeling.

Schoolmaatschappelijk werker

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, school en zorginstellingen. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt ouders en/of leerlingen bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen, kan informatie geven aan leerlingen en ouders en kan verwijzen naar het Jeugd- en Gezinsteam. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding (CvB). In de praktijk betekent dit dat de CvB de zorgleerlingen bespreekt en met een verzoek kan komen aan de schoolmaatschappelijk werker om contact met de ouders en/of leerling te zoeken. Ook kunnen ouders of de leerling zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker gaat bij nieuwe leerlingen altijd een keer op huisbezoek.

Psycholoog en orthopedagoog

Aan de Korte Vlietschool zijn een psycholoog en orthopedagoog verbonden. Zij zijn beiden lid van de commissie van begeleiding (CvB) en daarmee medeverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de leerlingen. Zij denken mee over de begeleiding van leerlingen binnen de school op verzoek van leerkrachten en/of ouders, verrichten diagnostisch onderzoek en verwijzen zo nodig door. Zij hebben een grote rol in de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen (dossieronderzoek, observatie, gesprekken).Ook stellen zij het eerste ontwikkelingsperspectiefplan op, dragen verantwoordelijkheid voor TLV-aanvragen (toelaatbaarheidsverklaring) en schrijven onderbouwingen. Hiervoor observeren zij leerlingen in de klas en hebben zij gesprekken met de leerlingen en hun ouders. Zo nodig hebben zij, na toestemming van de ouders, contact met externe hulpverleningsinstanties zoals GGZ Rivierduinen, Centrum Autisme, LUBEC en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Combinatiefunctionaris

Aan de Leidse scholen van stichting Resonans is een combinatiefunctionaris verbonden. Hij versterkt de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen in de regio, laat leerlingen meer bewegen en brengt hen in contact met verschillende bewegingsvormen (sporten). De combinatiefunctionaris organiseert in samenwerking met de vakleerkrachten gymnastiek sportclinics. Hij kan begeleiding bieden in het maken van een keuze voor een geschikte sportvereniging voor de leerlingen. Verder zijn er regelmatig inloopspreekuren waar ouders terecht kunnen met vragen over sport en bewegen. Ook begeleidt hij verschillende pauze-activiteiten, zoals spelactiviteiten en fitnessinstructie. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de teamleider van de school.