Visual

Praktische informatie

Op een aantal manieren onderhoudt de Korte Vlietschool contact met ouders. Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Samen komen we verder.

Kwieb

Ouders en medewerkers van school communiceren met elkaar in een veilige, digitale omgeving: Kwieb. U krijgt bijvoorbeeld de weekbrief, waarin u kunt lezen wat we in de klas doen. Alle (nieuws)brieven, mailberichten en andere
schriftelijke correspondentie versturen we via Kwieb.

Rapport en agenda

Alle leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Dit rapport geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast beschrijven we de vorderingen in het ontwikkelingsperspectiefplan dat we twee keer per jaar evalueren. Alle leerlingen hebben een schrift of agenda waarin u en de leerkracht in het kort bijzonderheden over de dag kunnen vermelden. Vooral voor de jongere leerlingen of voor degenen die niet goed kunnen vertellen wat er is gebeurd, is dit erg belangrijk. Voor oudere leerlingen geldt dat zij via de agenda leren omgaan met tijdsindeling en planning.

Themabijeenkomsten/oudergesprekken

Door het jaar heen zijn er themabijeenkomsten en oudergesprekken. Deze vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Voor de nieuwe leerlingen is er voor de zomervakantie op de Korte Vlietschool een kennismakingsuurtje. Om de ouders en leerlingen van de nieuwe groep te leren kennen, is er voor alle ouders een informatiemiddag in de klas aan het begin van het schooljaar. Voor de herfstvakantie is er een ouderavond om met de leerkracht de start van het schooljaar te bespreken. Tweemaal per jaar nodigt de leerkracht de ouders uit om de voortgang te bespreken, eenmaal in januari/februari, en in juni bij de OPP-bespreking van hun kind. Voor de ouders van leerlingen die aan het eind van het jaar mogelijk van het so van de Korte Vlietschool naar het vso van Praktijkcollege Het Metrum gaan, is er een informatieavond in februari.

Informatieverstrekking

Wanneer ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk goede afspraken te maken over de communicatie omtrent de leerling. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze situatie omgaat. De school volgt hiertoe de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht aan gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren over zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de afdelingsdirecteur kan daarvan worden afgeweken.

(G)MR

Ouders praten op de Korte Vlietschool mee via de medezeggenschapsraad (MR). Meer informatie over de MR en de GMR Resonans vindt u onder ‘Onze organsatie’.

Voor ideeën, verbeteringen en visies over het schoolbeleid of andere onderwerpen houdt de MR zich aanbevolen. Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan de MR, nodigen wij u van harte uit om contact met de MR op te nemen via de school.